Javna objava

 

 EU_logo

Družba DTK Murka, družba tveganega kapitala, d.o.o. s sedežem Slomškova ulica 8, 1000 Ljubljana, skladno s IX. poglavjem, 34. členom Pogodbe o naložbi št. PN 02/2010 PIFI, seznanja vsa zainteresirana majhna in srednja podjetja (v nadaljevanju MSP) o možnosti lastniškega financiranja MSP. Operacijo delno financira Evropska unija preko Javnega razpisa za kapitalske naložbe Republike Slovenije v zasebne družbe tveganega kapitala. Upravičenci do lastniškega financiranja so MSP, ki:

   -  sodijo v skupino MSP skladno z določili iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 2008,

   -  Delujejo v vseh zakonitih panogah gospodarstva in v vseh regijah Republike Slovenije, razen tistih panog, ki so bile v skladu z zarpisnimi pogoji (razpis št. LF 2010 - Kapitalske naložbe RS v zasebne družbe tveganega kapitala)  izključene,

   -  imajo poravnane vse obveznosti do Republike Slovenije in naslova javnih dajatev in prispevkov,

   -  ne kotirajo na borzi,

   -  se nahajajo na območjih, ki prejemajo pomoč, do stopnje širitve oziroma do stopnje zagona za srednje velika podjetja na področjih, ki ne prejemajo državne pomoči v skladu s točko 4.3.2 Smernic 2006/C 194/02.

Višina Javnih virov financiranja: 3.920.000 evrov

Datum začetka operacije: 20.12.2010

Datum konca operacije: 20.12.2010

Kontaktna oseba: Ines Zorič, tel.: 05 905 0990, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

www.svlr.gov.si